Algemene Voorwaarden


Ron & Nie Show V.O.F.
Jan de Vriesstraat 16
5087 LP Diessen

Tel. 013-5906777
info@ronennieshow.nl

KvK: 17225715
BTW: NL 8204.93.259.B01
IBAN:NL64RABO0143456083
Algemene Voorwaarden Ron&Nie Show V.O.F.

Download deze voorwaarden als .PDF file, handig om op te slaan of uit te printen
ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van Ron&Nie Show, gevestigd
te Diessen, hierna te noemen de gebruiker. De opdrachtgever/koper/huurder zal in het navolgende worden aangeduid
als de wederpartij. Anders luidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst
indien en voor zover beide partijen zulks nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Het door de wederpartij
zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden
is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van
een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
Overeenkomsten en aanvullingen/wijzigingen daarop worden eerst door schriftelijke bevestiging van de gebruiker bindend.

ARTIKEL 2: AANBIEDINGEN EN PRIJZEN
1. Alle offertes/aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte/aanbieding
een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt door de wederpartij aanvaard, heeft de gebruiker het recht het
aanbod binnen vijf dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2. De omvang van de verplichtingen van de gebruiker wordt uitsluitend bepaald door de orderbevestiging, tenzij
uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Na acceptatie van de aanbieding door de wederpartij zal de
gebruiker de opdracht schriftelijk bevestigen. De overeenkomst is voor de gebruiker eerst bindend, indien wederpartij
de schriftelijke bevestiging voor akkoord ondertekend aan de gebruiker heeft geretourneerd.
4. (A). Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de aflevering de kostprijs van de bestelde
zaken/gebruikte materialen stijgt en/of door overheid en/of vakorganisaties wijziging wordt gebracht in lonen,
arbeidsvoorwaarden of sociale bepalingen, is de gebruiker gerechtigd deze verhogingen aan de wederpartij door te
berekenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door de gebruiker en/of toeleveranciers worden
uitgegeven en in werking treden, dan is de gebruiker gerechtigd daarin vermelde prijzen aan de wederpartij in
rekening te brengen, dan wel het bepaalde in de vorige zin toe te passen. (B). Ingeval de wederpartij een natuurlijk
persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat prijsverhogingen 3 maanden na totstandkoming
ervan in bovenbedoelde zin mogen worden doorberekend/in rekening gebracht. Bij prijsverhogingen op
kortere termijn is die wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
5. Alle prijsopgaven en de prijzen die in rekening gebracht worden zijn exclusief BTW en luiden in Nederlandse Gulden
of in Euro, tenzij uitdrukkelijk anders is afgesproken.

ARTIKEL 3: INSCHAKELING DERDEN
De gebruiker is bevoegd ter uitvoering van het overeengekomen derden in te schakelen. Indien de opdracht met zich
meebrengt dat de gebruiker met meerdere derden dient samen te werken, heeft de wederpartij de verplichting om in
overleg en met instemming van de gebruiker een leider onder hen aan te stellen, alsmede een onderlinge
taakverdeling te bepalen. De wederpartij kan deze bevoegdheid in overleg met de gebruiker en afhankelijk van de
instemming van de gebruiker, aan hem delegeren.

ARTIKEL 4: LEVERING/VERRICHTE WERKZAAMHEDEN
1. Opgegeven levertijden en termijnen waarbinnen werkzaamheden moeten zijn verricht kunnen nimmer worden
beschouwd als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet?tijdige levering/beŽindiging van
de werkzaamheden dient de gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
2. Bij levering/verrichten van werkzaamheden in gedeelten wordt elke levering/fase als een afzonderlijke transactie
beschouwt.
3. Indien het niet mogelijk blijkt de goederen aan de wederpartij te leveren, behoudt de gebruiker zich, nadat hij de
wederpartij in gebreke heeft gesteld, en de in de ingebrekestelling genoemde termijn is verstreken, het recht voor de
zaken/materialen die voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn aangeschaft voor rekening en risico van de
wederpartij op te slaan. Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij de overeengekomen koopprijs te
voldoen onverlet.
4. Levering geschiedt ťťnmalig op een door de wederpartij opgegeven adres ook al zijn de bestelde zaken door de
wederpartij bestemd om over verschillende adressen te worden gedistribueerd. De wederpartij staat alsdan in voor
een goede bereikbaarheid van de plaats van bestemming/losplaats en is verantwoordelijk voor de uitlading/lossing.
5. De gebruiker is bevoegd om ter zake van de nakoming van financiŽle verplichtingen van de wederpartij vooruitbetaling
of zekerheid van hem te verlangen alvorens tot levering over te gaan en/of met de werkzaamheden een aanvang
te maken.

ARTIKEL 5: VOORTGANG, UITVOERING WERKZAAMHEDEN
1. Wanneer de leveringen of werkzaamheden door oorzaken buiten de schuld van de gebruiker niet normaal of zonder
onderbreking kunnen geschieden, is de gebruiker gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerdere kosten aan de
wederpartij in rekening te brengen.
2. Indien tijdens de uitvoering van de door de gebruiker aangenomen werken blijkt, dat deze onuitvoerbaar zijn, hetzij
ten gevolge van de aan de gebruiker niet bekende omstandigheden, hetzij door welke overmacht dan ook heeft de
gebruiker het recht te vorderen dat de aan de gebruiker verstrekte opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering
van het werk mogelijk wordt, behoudens wanneer hetzelve ten gevolge van de onbekende omstandigheden of
overmacht nimmer mogelijk zal zijn. De gebruiker heeft alsdan recht op volledige vergoeding van de reeds door de
gebruiker verrichte werkzaamheden.
3. Alle onkosten welke door de gebruiker worden gemaakt ten verzoeke van de wederpartij komen geheel voor
rekening van laatstgenoemde, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
4. De gebruiker is bevoegd om ter zake van de nakoming van financiŽle verplichtingen van de wederpartij
vooruitbetaling of zekerheid van hem te verlangen alvorens tot levering over te gaan c.q. met de werkzaamheden een
aanvang te maken.

ARTIKEL 6: RECLAMES/RETOURZENDINGEN
1. De wederpartij is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de zaken tot controle ervan over te gaan. Indien
zichtbare defecten worden geconstateerd, dient zulks te worden aangetekend op de vrachtbrief en/of
begeleidingsbon en binnen 24 uur ter kennis van de gebruiker te worden gebracht, zulks met onmiddellijke
schriftelijke bevestiging. Overige reclames, ook ter zake van verrichte werkzaamheden, dienen per aangetekend
schrijven binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken door de gebruiker te worden gemeld, onder vermelding van een
nauwkeurige omschrijving van de aard en grond van de klachten.
2. Indien bovengemelde reclame niet binnen de daar bedoelde termijnen aan de gebruiker is kenbaar gemaakt,
worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen.
3. Reclames schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op. De gebruiker dient in staat te worden
gesteld de klacht te onderzoeken.
4. Indien retourzending noodzakelijk blijkt geschiedt die slechts voor rekening en risico van de gebruiker indien
laatstgenoemde daarmee zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming vooraf heeft betuigd. Indien de retourzending
betrekking heeft op een reclame als hierboven bedoeld, geschiedt de retourzending slechts voor rekening en risico van
de gebruiker indien de reclame door hem gegrond is verklaard. In dergelijke gevallen geschiedt retourzending slechts
voor rekening en risico van de gebruiker indien de reclame door hem gegrond is verklaard.
In dergelijke gevallen geschiedt retourzending op een door de gebruiker te bepalen wijze.
5. Indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn be? of verwerkt,
beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht op reclame.
6. In geval van terechte reclames zal de schade worden afgewikkeld krachtens het bepaalde in artikel 9.

ARTIKEL 7 TRANSPORT
Het transport van de door de gebruiker aan de wederpartij verkochte goederen geschiedt geheel voor rekening en
risico van de wederpartij, tenzij het vervoer geheel door de gebruiker wordt verzorgd en zulks ook uitdrukkelijk
schriftelijk is overeengekomen.

ARTIKEL 8: BIJZONDERE BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP DE HUUR EN VERHUUR VAN GOEDEREN
1. De huur vangt aan op de dag waarop de goederen het terrein van de verhuurder verlaten en de huur eindigt op de
dag van dat de goederen op het terrein van de verhuurder weerkeren, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is
overeengekomen. Bij het vaststellen van de tijdsduur geldt een gedeelte van een dag als hele dag.
2. De verhuurder is gerechtigd een waarborgsom vast te stellen die door de wederpartij moet worden betaald bij de in
ontvangstnamen der goederen.
3. Vertragingen die ontstaan tijdens laden, lossen en transport buiten de schuld van verhuurder alsmede de reparaties
die het gevolg zijn van nalatigheid van huurder, worden eveneens onder de huurperiode begrepen.
4. De wederpartij dient de goederen na ontvangst op gebreken te controleren. Eventuele gebreken dient de
wederpartij onverwijld aan de gebruiker door te geven. Indien geen melding van gebreken wordt gemaakt worden de
goederen geacht in goede staat te zijn ontvangen.
5. De huurder is verplicht het gehuurde gedurende de huurperiode in goede staat te houden.
6. De eventuele schade die veroorzaakt is door de verhuurder door het gebruik van de installatie op de locatie van de
huurder is volledig voor rekening van de huurder.
7. Het is de huurder niet toegestaan wijzigingen op of aan het gehuurde aan te brengen anders dan na voorafgaande
toestemming van de verhuurder.
8. Eventuele schades die het gevolg zijn van vreemde spanningen zijn volledig voor rekening voor de huurder.
9. Defecten aan het materieel alsmede schade en verlies dienen onverwijld schriftelijk aan de verhuurder te worden
gemeld onder opgaaf van alle bijzonderheden.
10. Herstel van schade mag alleen worden uitgevoerd door, dan wel met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en
op aanwijzing van de verhuurder.
10. Verhuurder is bevoegd gedurende de huurtijd de toestand van het gehuurde en de wijze waarop daarvan gebruik
wordt gemaakt te controleren. Huurder dient ervoor te zorgen dat verhuurder of diens gemachtigde toegang tot het
verhuurde wordt verleend.
12. Huurder is verplicht om na afloop van de huurperiode het gehuurde in goede staat op te leveren.
13. Indien de gehuurde goederen te laat worden geretourneerd is de gebruiker gerechtigd een bedrag bij de
wederpartij extra in rekening te brengen gelijk aan de huurprijs van een dag. Een gedeelte van een dag wordt als hele
dag aangemerkt.
14. Huurder heeft het recht om bij teruglevering en de daarop volgende inspectie, aanwezig te zijn. Eventuele kosten
van o.m. vermissing, reinigen en herstel, die nodig zijn om het gehuurde terug te brengen in de staat zoals het door de
huurder was ontvangen, komen voor rekening van de huurder.
15. Transport, voor zover van toepassing, van het gehuurde geschiedt door, dan wel in opdracht van de huurder, tenzij
uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
16. De transportkosten zijn geheel voor rekening van de huurder.
17. Het gehuurde object blijft te allen tijde eigendom van de verhuurder. Het is huurder niet toegestaan derden op het
gehuurde enig recht te verstrekken. Het is de huurder mitsdien evenmin toegestaan het gehuurde weder te verhuren,
onder te verhuren, dan wel al dan niet tegen betaling aan derden ten gebruiken af te staan.
18. In geval van beslaglegging op het gehuurde daaronder begrepen fiscaal bodembeslag of indien gegronde vrees
bestaat dat zulks zal geschieden dient de huurder dit onverwijld aan de verhuurder te melden. Voorts dient de
huurder de beslaglegger onverwijld mede te delen dat het gehuurde eigendom is van de verhuurder.
19. Het is de huurder verboden over het gehuurde anders te beschikken dan als houder voor de verhuurder en hij
dient te allen tijde te voorkomen dat bij derden de verwachting of de indruk wordt gewekt dat hij tot verdere
beschikking over het gehuurde bevoegd is.
20. De wederpartij vrijwaart de gebruiker voor alle schadeclaims van derden.
21. Tijdens de huurperiode is de wederpartij verplicht de goederen te verzekeren tegen brand, inbraak, diefstal, roof,
plundering, sabotage, storm? en waterschade en soortgelijke omstandigheden, die buiten de schuld van de
wederpartij tot schade kunnen leiden.
22. De gebruiker heeft het recht indien zulks naar zijn oordeel in verband met zijn planning of wijziging van zijn
planning nodig is, de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen.
23. Indien de wederpartij om welke reden dan ook de goederen niet terug brengt naar de gebruiker, is de wederpartij
verplicht aan de gebruiker een schadevergoeding te betalen gelijk aan de nieuwwaarde van de gehuurde goederen,
welke geldt op de datum van de beŽindiging van de huurovereenkomst.

ARTIKEL 9: AANSPRAKELIJKHEID/GARANTIE
1. De gebruiker kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden verwacht, doch aanvaardt
geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van gevolgschade, die het gevolg is van zijn handelen of
nalaten in de ruimste zin des woords, behoudens voor zover deze aan diens grove schuld/nalatigheid en/of opzet is te
wijten. Een zelfde beperking geldt ten aanzien van personeelsleden en/of derden die de gebruiker bij de uitoefening
van zijn werkzaamheden gebruikt.
2. Indien zich in de geleverde zaken kennelijke materiaal? en/of fabricagefouten voordoen die reeds op het moment
van levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht de gebruiker zich die zaken kosteloos te vervangen. De
gebruiker staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde.
3. Onverminderd het bepaalde in de overige leden en artikel 7 wordt de aansprakelijkheid van de gebruiker ? uit
welken hoofden ook ? beperkt tot het bedrag van de verkoopprijs van de geleverde zaken, dan wel de prijs voor de
verrichte werkzaamheden. Voldoening aan deze garantie geldt als enige en volledige schadevergoeding.
4. (A). In alle gevallen is de termijn waarbinnen de gebruiker tot vergoeding van schade kan worden aangesproken,
beperkt tot 6 maanden. (B). Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een
beroep of bedrijf, geldt een maximale termijn van 1 jaar.
5. Indien door de gebruiker geleverde zaken door de fabrikant van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op
gelijke wijze tussen partijen gelden.
6. De wederpartij verliest diens rechten jegens de gebruiker, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart de gebruiker
tegen iedere aanspraak van derden ter zake van vergoedingen van schade indien en voor zover: (A). voormelde schade
is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies van de gebruiker strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring
(opslag in originele verpakking) van de afgeleverde zaken door de wederpartij. (B). voormelde schade is ontstaan
doordat de wederpartij niet conform de door de verkoper gegeven instructies en/of adviezen heeft gehandeld. (C).
voormelde schade is ontstaan door fouten/onjuistheden in gegevens, (materialen), informatiedragers e.d. die door of
namens de wederpartij aan de gebruiker zijn verschaft en/of voorgeschreven.

ARTIKEL 10: BETALING
1. Betaling dient binnen 14 dagen na de factuurdatum tenzij anders overeengekomen, ook indien conform artikel 4
niet kan worden geleverd, te geschieden.
2. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn niet volledig is betaald: (A). zal de wederpartij
aan de gebruiker een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over
de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt. (B). zal de wederpartij
die, na daartoe door de gebruiker te zijn gemaand, gedurende de door de gebruiker bepaalde termijn, verzuimt aan
diens betalingsverplichtingen te voldoen, de kosten die verband houden met het nemen van buitengerechtelijke
incasso betalen. De wederpartij zal ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som
van de hoofdsom en de vertragingsrente met een absoluut minimum van ? 68,00.
3. Ter keuze van de gebruiker kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere
ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet
gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.
4. Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is de gebruiker bevoegd de
nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplichtingen tot levering/verrichten van werkzaamheden, op te
schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vůůr het
moment van in gebreke/verzuim zijn indien de gebruiker het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de
kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
5. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en
vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening
betrekking heeft op een latere factuur.
6. Verrekening van vorderingen van de wederpartij met vorderingen van de gebruiker is geheel uitgesloten
7. De vorderingen van de gebruiker op de wederpartij worden onmiddellijk opeisbaar indien de wederpartij in staat
van faillissement of sursťance geraakt of dreigt te geraken, indien er onder de wederpartij executoriaal beslag gelegd
wordt of de wederpartij anderszins de beschikkingsbevoegdheid en/of handelingsbekwaamheid met betrekking tot
haar vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende
verplichting als boedelschuld erkent.
8. De gebruiker heeft het recht om vooruitbetaling te vragen, alsmede het recht om zekerheid ter zake van het aan
hem verschuldigde te vragen.

ARTIKEL 11: INTELLECTUELE EIGENDOM ONTWERPEN
1. De gebruiker is rechthebbende op rechten van industriŽle en intellectuele eigendom ter zake inhoud en vorm van
de door de gebruiker samengestelde en geassembleerde licht, geluid of beeld configuraties, de ontwerpen van deze
configuraties, rapporten, tekeningen, ontwerpen, software modellen en dergelijke die hierop betrekking hebben.
2. Slechts na betaling van het tengevolge van een gesloten overeenkomst aan de gebruiker verschuldigde, komt aan de
wederpartij ter zake het voorgaande een gebruiksrecht toe.

ARTIKEL 12: EIGENDOMSVOORBEHOUD
1. De gebruiker behoudt zich de eigendom van geleverde en te leveren zaken voor tot op het tijdstip waarop de
wederpartij aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens de gebruiker heeft voldaan. Tevens is
het de wederpartij niet toegestaan om de geleverde goederen te vervreemden zolang niet aan alle
betalingsverplichtingen ter zake van deze goederen is voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van
de koopprijs, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met die levering verband
houden, alsmede vorderingen ter zake, eventuele, schadevergoeding wegens tekort schieten in de nakoming van
verplichtingen aan de zijde van de wederpartij.
2. Ingeval de gebruiker een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als
ontbonden, onverminderd het recht van de gebruiker vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.
3. De wederpartij is verplicht de gebruiker terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten
doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

ARTIKEL 13: PAND/WARRANTAGE
De wederpartij is niet bevoegd geleverde zaken aan derden in onderpand te geven en/of een bezitloos pandrecht erop
te vestigen, en/of de zaken voor opslag in de feitelijke macht van een of meerdere financiers te brengen (warrantage),
daar zulks zal worden aangemerkt als toerekenbare niet nakoming aan diens zijde. De gebruiker kan alsdan terstond,
zonder tot enige ingebrekestelling te zijn gehouden, diens verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, dan wel de
overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van de gebruiker op vergoeding van schade, gederfde winst en
interest.

ARTIKEL 14: FAILLISSEMENT, BESCHIKKINGSONBEVOEGDHEID e.d.
Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de wederpartij en de
gebruiker gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige
ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard,
voorlopige sursťance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de
beschikkingsbevoegdheid en/of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest,
tenzij de curator of bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

ARTIKEL 15: OVERMACHT
1. Ingeval nakoming van datgene waartoe de gebruiker krachtens de met de wederpartij gesloten overeenkomst is
gehouden niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toerekenbare niet nakoming aan diens zijde, en/of aan de zijde
van de voor uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden/toeleveranciers, is de gebruiker gerechtigd de
tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van diens verplichtingen jegens de
wederpartij gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding
te zijn gehouden. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de
wederpartij gehouden aan diens verplichtingen jegens de gebruiker tot aan dat moment te voldoen.
2. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet?nakoming zullen onder meer worden
verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen? en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting
door werklieden of dreiging van deze en dergelijke omstandigheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van
de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen; bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen; natuurverschijnselen
een en ander onverschillig of de niet of niet?tijdige nakoming plaatsvindt bij de gebruiker, diens
toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.
3. Ingeval de wederpartij op enigerlei wijze tegenover de gebruiker in gebreke mocht blijven prompt aan haar verplichtingen
te voldoen, bij staking van betaling, aanvraag tot sursťance van betaling, faillissement, beslaglegging,
boedelafstand of liquidatie van de zaken van de wederpartij, wordt al hetgeen door haar uit hoofde van enigerlei
contact aan de gebruiker verschuldigd is, dadelijk ten volledige opeisbaar.

ARTIKEL 16: ANNULERING/ONTBINDING
1. De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. B.W. of
andere wettelijke bepalingen tenzij annulering krachtens onderstaand artikellid is overeengekomen.
2. Annulering door de wederpartij is slechts mogelijk indien de gebruiker daarin toestemt. Alsdan is de wederpartij aan
de gebruiker, naast vergoeding van ten minste 30% van de koopsom of aanneemsom en tenminste 50% van de
huursom, verplicht tot afname van reeds bestelde zaken, alsdan niet be? of verwerkt, tegen betaling van de kostprijs.
De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart de gebruiker ter
zake.
3. Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

ARTIKEL 17: TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER
1. Op de tussen de gebruiker en de wederpartij gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Uit de overeenkomsten voortvloeiende geschillen zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.
2. Eventuele geschillen zullen worden berecht door een bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat de gebruiker de bevoegdheid
toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar de gebruiker is
gevestigd.
3. Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt
dat binnen 1 maand nadat de gebruiker aan de wederpartij kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter zal
worden voorgelegd, de wederpartij kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wettelijk
bevoegde rechter.